LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - LVI Liceum Ogólnokształcące > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

  Drukuj
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zmianami) na :

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług z zakresu pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania specjalistyczne, badani do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników).

 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2020r.

 3. Kryteria oceny.

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena, czas wykonania zlecenia

  - wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe, a najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta wykonawcy, który uzyska najniższą cenę gwarantującą  najwyższą jakość i dogodne terminy zlecenia -krótki czas realizacji zleceń.

  - Wykonawca poda ceny jednostkowe badań z zakresu medycyny pracy w formularzy ofertowym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 5. Oferta winna zawierać: koszt poszczególnych badań,  koszt udziału lekarza w innych pracach na rzecz organizacji warunków pracy i BHP

 6. Ofertę należ złożyć w siedzibie Zamawiającego w LVI Liceum Ogólnokształcącym

 7. im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa sekretariat szkoły pokój 117 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres lo56@edu.um.warszawa.pl do dnia 13.02.2020r. do godz:12:00

 8. Osobą do kontaktu z oferentami jest: M.Mazurek tel.: 22 662-64-12

 9. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, Wykonawcy nie przysługuje wobec zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.

 

Wykaz załączników:

-załącznik Nr.1- Formularz ofertowy

Załączniki:

Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

......................................................................................................................................................................................................................................................................................Adres.................................................................................................................................NIP .................................................................Regon........................................................

Nr rachunku bankowego...................................................................................................

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: tj. świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

1) Badania lekarskie standardowe-koszt badania pracownika

     a) badanie wstępne - ....................................... zł

     b) badania okresowe - ................................... zł

     c) badania kontrolne - ................................... zł

         - okulista - .......................... zł

         - laryngolog - ..................... zł

         - badani do celów sanitarno - epidemiologicznych - ..................................... zł

           Razem badanie standardowe ............................. zł

Inne badania

       - EKG .................... zł

       - Laryngolog hałas....................... zł                                                                                                        

       - Badanie poziomu cholesterolu ...................... zł

       - Rtg klatki piersiowej ............................. zł

       - Jednorazowy udział lekarza z uprawnieniami do badań profilaktycznych w  pracach zespołu powołanego do przeglądu warunków pracy - ......................... zł

        -Jednorazowy udział lekarza z uprawnieniami do badań profilaktycznych w pracach komisji BHP powołanej przez Zleceniodawcę - ........................... zł

       - Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - ........................ zł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

Załącznikiem do niniejszego formularza oferty, stanowiącego integralną część oferty jest aktualny wpis do CEiDG lub KRS

 

 

 

                                                       ...............................................................

                                                                          (podpis osoby uprawnionej)

 

Data ogłoszenia:
16-01-2020
Data wprowadzenia:  15-01-2020
 
 
Wprowadził Mazurek Marzena (LVI L.O. im. Rotmistrza Pileckiego) 15-01-2020
Aktualizujący Mazurek Marzena (LVI L.O. im. Rotmistrza Pileckiego) 16-01-2020
Zatwierdzający Żeromska Beata (LVI LO) 16-01-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-01-2020
Liczba odwiedzin: 158
Rejestr zmian